Υγραεριοκινηση Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία

Τα Αέρια Καύσιμα (LPG/LPG & CNG/CNG) υγραεριοκινηση & φυσικό αέριο κίνησης είναι απολύτως φιλικά για το περιβάλλον.

 

Η χρήση τους συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο

 

Το LPG παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και στερεά καύσιμα, ενώ υπερτερεί και έναντι του CNG όσο αφορά τις εκπομπές μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και τις συνολικές εκπομπές οργανικών στοιχείων, βελτιώνοντας την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και προσφέροντας παράλληλα μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το παρόν αλλά και για το μέλλον.

 

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι το LPG εκπέμπει 15-27% λιγότερα γραμμ./χλμ. Αερίων του Θερμοκηπίου σε σχέση με την βενζίνη, ενώ το CNG ακόμη λιγότερο. Η χρήση LPG ή CNG ως καύσιμο κίνησης, αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, Nox)

 

Τα αέρια καύσιμα εκπέμπουν κατά την καύση τους μόνο Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς).

 

Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα.

 

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και το μαζούτ περιέχουν επίσης Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του Θείου (SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια). Στην Ελλάδα, η Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή με κύριο χαρακτηριστικό τα Οικονομικά Οφέλη (φθηνότερο κόστος καυσίμου).

 

Στις οικολογικά προοδευμένες χώρες του Δυτικού Κόσμου, η Αεριοκίνηση είναι μια επιλογή κυρίως λόγω των οικολογικών του χαρακτηριστικών.